فرصت های شغلی

گرین لند
رستوران آتی در جستجوی همه موقعیت ها برای کمک به باز شدن است. افتتاحیه پیش بینی شده 1398/10/20. موقعیت های فعلی موجود است. درخواست

آشپز اجرایی
آشپز سوس
سالاد بر سالن

کافه سعد آباد
کافی شاپ آینده در جستجوی همه موقعیت ها برای کمک به گشایش است. افتتاح پیش بینی شده 1398/10/20. موقعیت های فعلی موجود است. درخواست

آشپز اجرایی
آشپز سوس
خدمه ی رستوران
ظرف شور