خدمات استراتژیک رستوران ها

خدمات مدیریت منابع انسانی

یک واقعیت اجتناب ناپذیر در تجارت ما وجود دارد: موفق ترین رستوران ، رستورانی با بهترین افراد است. با این تفکر ، مشاوران میزبان سرزمین پارس دسترسی وسیعی به طیف گسترده ای از راه حل های مدیریت سرمایه انسانی را ارائه می دهند. ما با ارائه ترکیبی از تجربه مدیریت منابع انسانی رستوران ، آخرین فناوری و شرکای برجسته ، بهترین ارائه دهنده خدمات منابع انسانی رستوران هستیم.

میزبان سرزمین پارس راه حل های منابع انسانی و موارد دیگری را ارائه می دهد :

روابط کارمندان
حسابرسی های اداره منابع انسانی
خدمات معاملات در منابع انسانی
پشتیبانی منابع انسانی قبل و بعد از افتتاحیه رستوران
توسعه / آموزش / ارزیابی تیم مدیریت
سیستم های ارتباطی
بررسی سیاست ها
بررسی انطباق سیستم
ابتکارات و آموزش ایمنی
پیشگیری از ضرر